Adatvédelmi nyilatkozat (GDPR)

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ

1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége 

A jelen Tájékoztatóban („Tájékoztató”) meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő  Nagy Martin E.v. (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló Bródy Sándor utca 59, Adószáma:56543203-2-29 EU adószáma: HU 56543203, vállalkozói nyilvántartási száma: 56288014); e-mail: info@bemylux.hu; telefonszám: +3620 951 2532 a továbbiakban: „Adatkezelő”). Az Adatkezelő termékek forgalmazásával üzletszerűen foglalkozó, Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó. Az Adatkezelő az alább felsorolt Weboldalakon, telefonon, valamint üzletben végez a fogyasztók felé kiskereskedelmi tevékenységet. Az Adatkezelő ezen tevékenységéhez kapcsolódóan végez reklámozási tevékenységet, és szervez nyereményjátékokat. 

1.2. Irányadó jogszabályok 

Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”). 

 • Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok: 
  • www.bemylux.hu weboldalhoz (továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelés; 
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény; 
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fgytv”); 
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően). 
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-kertv.), 
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.), 
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), 
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). 

A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen 

1.3. A Tájékoztató hatálya, az érintett 

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő azon tevékenységére terjed ki, amelyek során természetes személyek adatainak kezelésére kerül sor. 
Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya az Nagy Martin E.v. alábbi adatkezeléseire terjed ki: 
www.bemylux.hu weboldalhoz (továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelés; 
• Telefonos ügyfélszolgálathoz, vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés; 
• Vevőszolgálathoz kapcsolódó adatkezelés; 
• A telefonhívások rögzítése; 
• Promóciókhoz kapcsolódó adatkezelések; 
• BeMyLux Facebook oldal adatkezeléséhez.  

A GDPR alapján személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép, adatait megadja, és ennek során hozzájárul adatai kezeléséhez, a lentebb meghatározottak szerint. 

Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak). Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő adatkezelésére terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan Weboldal, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet. 

2. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA

2.1. Az adatkezelés elvei 

Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen. 

2.2. Az adatkezelés célja 

Az egyes adatkezelési célokat a 4. fejezet ismerteti, az egyes adatkezelésekhez kapcsolódóan. A főbb adatkezelési célok: 

 • Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
  • Az érintett számára az értékesítendő termékek bemutatása;
  • Megrendelések kezelése, szállítás, számlázás, fizetés; 
  • Kintlévőségek kezelése; 
  • Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás; 
  • Promóciók szervezése, bonyolítása; 
  • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése; 
  • Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése. 

2.3. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lép, a Weboldalon regisztrál, tájékoztatást kér, feliratkozik hírlevélre, megrendelést kezdeményez stb. A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azonban a hozzájárulás elmaradása eredményezheti azt, hogy az érintett és az Adatkezelő között a jogviszony nem jön létre. Az Adatkezelő az érintettet minden esetben tájékoztatja az adatkezelésről. 

Az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) 

Amennyiben az érintett az Adatkezelővel szerződés megkötését kezdeményezi (ideértve azt az esetet is, amikor az Adatkezelő kezdeményezi azt, korábbi hozzájárulás alapján), majd szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon (megrendelő) megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez. A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján. 

Szerződés jön létre akkor is, ha az érintett a Weboldalon vagy telefonon rendel terméket az Adatkezelőtől. Ebben az esetben a szerződéses nyilatkozat a Weboldalon, vagy tett nyilatkozat, amely során az érintett elfogadja az Adatkezelő szerződési feltételeit. 

Amennyiben az érintett valamely, az Adatkezelő által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni, és anonimizált számla kiállítását kérni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre. 

Az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) 

Amennyiben az adatkezelés szükséges az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez, az adatot az Adatkezelők felhasználják ezen érdek érvényesítése céljából. A jelen bekezdés szerinti adatkezelés kivételes, arra csak egyedi elbírálás (ún. érdekmérlegelési teszt) alapján kerül sor a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetekben. 

3. AZ ADATOK FELVÉTELE, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA, PROFILALKOTÁS 

3.1. Az adatok felvétele 

Az Adatkezelő az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Az adatok felvétele történhet a Weboldalon (regisztrációval), telefonon vagy az adatok rögzítésére szolgáló nyomtatvány (pl. megrendelő, kupon) kitöltésével, és az Adatkezelőnek történő átadásával. 

3.2. A kezelt adatok köre 

Az Adatkezelő az érintettek alábbi adatait kezeli: •Teljes név, e-mail cím, telefonszám: Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel lehetősége.

 • • Lakcím, szállítási, számlázási cím: Az adatkezelés célja a megrendelt termék kiszállítása, az érintettel való kapcsolattartás, számlázás.
  • Bejelentkezési név, jelszó: Az adatkezelés célja a Weboldal használatának biztosítása. 
  • Megrendelt termékre, szállításra, fizetésre vonatkozó adatok: megrendelt termék, vásárlás ideje, módja, érintett megrendeléssel kapcsolatos nyilatkozatai. Az adatok kezelésének célja a termék szállítása, igények érvényesítése. 
  • Az Adatkezelő azonosítói: Az adatkezelés célja az Adatkezelő által nyújtott kedvezmények biztosítása. 
  • Az Adatkezelő és az érintett közötti kommunikáció: Az érintett által a regisztráció során megadott adatok, emellett az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel során megadott adatok, így különösen az igények rendezéséhez szükséges adatok (név, elérhetőség, panasz tárgya, jellege). Az Adatkezelő kezeli az érintett által közölt panaszok, kifogások tartalmát is. Az Adatkezelő kezeli a rögzített hívásokat. 
  • Egyéb adatok: Az Adatkezelő az érintettől egyéb adatok megadását kérheti, amelyek kezelésének célja reklámozás, promóciók szervezése. Ezen adatok megadása önkéntes. Az adatkezelő ebben a körben jellemzően olyan adatot kezel, amelyek az érintett személyes körülményeire, preferenciára vonatkoznak (pl. nem, születési dátum, foglalkozás típusa, végzettség). 
  • Technikai adatok, cookie-k: A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, az alábbi 5.4. pontban meghatározottak szerint. 

3.3. Az ügyfélfiók 

Amennyiben az érintett megadja a szükséges adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, cím), és ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő létrehozza az érintett ügyfélfiókját. Az ügyfélfiók célja az, hogy az érintettnek lehetősége legyen arra, hogy valamennyi adatkezeléshez hozzáférjen a bejelentkezési adatok megadásával további adatok megadása nélkül. Ügyfélfiók létrehozására az érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel során van lehetőség. Az ügyfélfiókot törli az Adatkezelő, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az érintett azt kéri. Az ügyfélfiók nem önálló adatkezelés, azt az érintett az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez kapcsolódóan hozhatja létre. 
3.4. Profilalkotás reklámozási célból 

Profilalkotásnak minősül a GDPR alapján személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. 

Az Adatkezelő a Weboldalon a reklámozás során profilalkotást végez. 
Amennyiben az érintett regisztrál, a hozzájárulása visszavonásáig az Adatkezelő jogosult az érintett részére reklámot küldeni. A reklámok tartalmának meghatározása során az Adatkezelő felhasználja az érintett által megadott adatokat. Az, hogy a reklámban milyen ajánlat jelenik meg, profilalkotás eredménye. Ennek során a reklámok összeállítását végző számítástechnikai program zártan, emberi beavatkozás nélkül értékeli azon adatokat, amelyek az érintettről az Adatkezelő rendelkezésére állnak. Ezen adatok alapján állapítja meg a program azt, hogy az érintett a kiküldendő reklám célcsoportjába tartozik-e. 

A profilalkotás során kizárólag arra vonatkozóan születik döntés, hogy az érintett számára milyen reklám kerüljön küldésre. 

A profilalkotás jogalapja az érintett hozzájárulása. 

Az érintettnek jogában áll a profilalkotásról tájékoztatást kérni. Az érintett jogosult arra, hogy álláspontját kifejtse. Az érintett a profilalkotást megtilthatja, de ez esetben a jövőben nem tudunk értesítést küldeni jogos érdek alapján sem akciókról, kedvezményekről.

4. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

4.1. Weboldalakon regisztráló személyek adatkezelése 
Az adatkezelés leírása: A Weboldalakat bárki szabadon látogathatja, a látogatás regisztrációhoz, személyes adatok megadásához nem kötött. Az érintett bizonyos szolgáltatásokat (pl. vásárlás, nyereményjátékon való részvétel stb.) csak regisztráció után vehet igénybe. Ebben az esetben az érintettnek meg kell adnia adatait a regisztrációs felületen, és nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul adatainak a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint történő kezeléséhez. A regisztrációval létrejön az érintett ügyfélfiókja, amellyel a későbbiekben az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe tudja venni. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. Weboldalunkon lehetősége van vendégként, regisztráció nélkül is rendelést leadni. 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása, így különösen a vásárlás lebonyolítása, szállítás, számlázás, fizetés, hírlevelek, reklámok küldése. 

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, név, e-mail cím, postacím, telefonszám, bejelentkezéshez szükséges jelszó. Emellett az Adatkezelő kezeli az érintett egyéb adatait, amelyet az Adatkezelő statisztikai reklámozási célra használ fel (pl. nem, születési dátum, foglalkozás típusa, végzettség). Ez utóbbi adatok megadása a regisztrációnak nem feltétele. 

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt, így bizonyossá válik, hogy az ügyfélfiók a jövőben nem kerül használatra. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri. Az Adatkezelő nem törli az adatokat akkor, ha azok más adatkezeléshez kapcsolódnak, és az adatkezelés egyéb jogalapon alapul (pl. jogi kötelezettség, jogos érdek). 

4.2. Vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett vásárol, közte és az Adatkezelő között jogviszony jön létre. Amennyiben a vásárlás távollévők között történik (így a Weboldalon vagy telefonon), az adatkezelés szükséges a vásárlás rögzítéséhez, szállításhoz, számlázáshoz, fizetéshez, jótállás érvényesítéséhez, a jogviszonyból származó igények érvényesítéséhez. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a vásárlási folyamat során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. A szerződés létrejötte automatikusan eredményezi a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatok kezelésének elfogadását. 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a vásárlási folyamat eredményes lebonyolítása (megrendelés rögzítése, szállítás, számlázás, fizetés), és az esetleges igények érvényesítése (pl. jótállás, pénzkövetelés). 

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postacím, számlázási cím, telefonszám, megrendeléssel kapcsolatos adatok (megvásárolt termékkel, a megrendelés folyamatával, szállítással, fizetéssel kapcsolatos adatok). 

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Megszűnik az adatkezelés célja, ha bizonyossá válik, hogy a vásárlással kapcsolatban igények érvényesítésére már nem kerül sor. Amennyiben a vásárlás során ügyfélfiók jön létre, az Adatkezelő törli az adatokat, ha bizonyossá válik, hogy az ügyfélfiók a jövőben nem kerül használatra. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, kivéve, ha törvény (pl. Fgytv.) az adatok kezelésére felhatalmazást ad. 

4.3. Reklámozási célú adatkezelés 

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ideértve az SMS-t is) vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben az érintett hozzájárulása. A reklámozás során profilalkotás történik, a 3.4. pontban meghatározottak szerint. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, és azok reklámozási célú felhasználásához a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintettek számára reklámok küldése. 
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok, elsősorban az e-mail cím, telefonszám, postacím (a reklámozási célú adatkezelés többnyire ügyfélfiókhoz kapcsolódik, így az adatok kezelése egységes). 

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, ha az adatkezelés célja megszűnt, így bizonyossá válik, hogy az érintett számára a továbbiakban reklám nem küldhető. Az Adatkezelő minden esetben megszünteti az adatkezelést, ha az érintett azt kéri. 

4.4. Az ügyfélszolgálathoz (vevőszolgálathoz) kapcsolódó adatkezelés 

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő, mint kereskedelmi tevékenységet végző személy, ügyfélszolgálatot tart fenn. Az ügyfélszolgálat feladata az Adatkezelő, mint kereskedő, és az érintettek közötti kapcsolattartás, igények kezelése. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. Amennyiben az érintett telefonon lép kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, a hívás elején tájékoztatást kap az adatkezelésről, és arról, hogy a hívás folytatása hozzájárulásnak minősül. Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben az Fgytv., amennyiben kötelező adatkezelést ír elő (pl. telefonhívások rögzítése). 

A fentieken túlmenően, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között jogviszony jön létre, az adatkezelés szükséges a jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez, igények érvényesítéséhez (pl. jótállás, pénzkövetelés behajtása). Ezen esetekben az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása hiányában, illetve attól eltérően is kezelheti az érintett adatait, amennyiben az szükséges a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez, jogos érdekének érvényesítéséhez. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Infotv. 6. § (5) bekezdése. 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintettek igényeinek kezelése, kérdéseik megválaszolása, panaszaik rögzítése és kivizsgálása, egyéb, az ügyfélkapcsolatból származó igények érvényesítése, kezelése. 

Kezelt adatok köre: Az érintett által a regisztráció során megadott adatok (lásd fenn), emellett az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel során megadott adatok, így különösen az igények rendezéséhez szükséges adatok (név, elérhetőség, panasz tárgya, jellege). Az Adatkezelő kezeli az érintett által közölt panaszok, kifogások tartalmát is. 

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, és az adatok kezelésére jogszabály nem ad felhatalmazást. 

4.5. A telefonhívások rögzítése 

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő az érintettekkel folytatott telefonbeszélgetéseket rögzítheti. A rögzített beszélgetések utóbb visszahallgathatók, felhasználhatók az érintettek számára is. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a hívás kezdeményezésével hozzájárul a rögzítéshez, figyelemmel arra, hogy a rögzítésről előzetesen tájékoztatást kap. Amennyiben az érintett a rögzítéshez nem járul hozzá, lehetősége van más módon történő kapcsolatfelvételre (levél, e-mail, személyes kapcsolatfelvétel). Az Adatkezelő által üzemeltetett telefonos ügyfélszolgálathoz bejövő hívások esetében az adatkezelés jogalapja az Fgytv. 17/B. § (3) bekezdése. 

A fentieken túlmenően, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között a hívás révén jogviszony jön létre, vagy a felek jognyilatkozatot tesznek, az adatkezelés jogalapja a telefonhívással létrejött szerződés teljesítése, a szerződés megkötése érdekében kezdeményezett lépések megtétele. 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a panaszok kezelése, a fogyasztóvédelem, amely célok elérése a rögzített hívások utólagos felhasználhatóságával valósul meg. Az Adatkezelő a felhasználást az érintett számára is biztosítja. 

Kezelt adatok köre: A rögzített hangfelvétel, illetve a rögzítés időpontja és a kapcsolódó hívószámok. 

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a beérkező és kimenő hívások felvételeit az Fgytv. 17/B. § (3) bek. alapján öt évig megőrzi panaszkezelés esetén. Mivel sok esetben a hívások nem szétválaszthatóak típusonként, így az ügyfelek érdekeit figyelembe véve, ugyanezt a megőrzési időt alkalmazzuk minden egyéb hívás esetén is. 

4.6. Promóciókhoz kapcsolódó adatkezelések 

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő rendszeresen folytat promóciókat, amelyek célja a reklámozás, ennek során a potenciális ügyfelek felkutatása, és velük kapcsolat létesítése. A promóciók során az Adatkezelő személyes adatokat is gyűjthet. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett az adatai megadásával hozzájárul adatai kezeléséhez. Erről az Adatkezelő az érintetteket minden esetben tájékoztatja. 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a reklámozás, az érintettek adatainak rögzítése későbbi kapcsolatfelvétel céljából. 

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok, melyek köre az egyes promóciókban eltérő lehet. Jellemzően rögzítésre kerül a név, e-mail cím, telefonszám. 

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, és az adatok kezelésére más jogalap nincs. 

 4.7 BeMyLux Facebook oldala 

Nagy Martin e.v. BeMyLux Facebook oldalán https://www.facebook.com/bemylux a látogatók kommenteket tehetnek, üzeneteket küldhetnek vállalkozásunk számára, ennek keretében személyes adatokat adhatnak meg. 

A Facebook oldalon a személyes adatok kezelését a Facebook is végzi. Ha információt szeretne kapni a Facebook adatkezelésről, úgy kérjük, olvassa el a Facebook adatkezelési szabályzatát! 

A kezelt adatok köre: minden olyan adat, melyet az érintett a kommentjével, üzenetének elküldésével önkéntesen ad meg, továbbá a publikusan elérhető profiladatok, amennyiben az érintett a Facebook oldalt bekövette avagy kedvelte. 

Nincs ráhatásunk, hogy a publikusan elérhető profil esetében mely adatok elérhetőek, erre vonatkozó beállításokat az érintett tudja megtenni az alábbi linken keresztül: https://www.facebook.com/settings?tab=privacy. 

Az adatkezelés célja: a vásárlói reakciók kezelése, kérdések megválaszolása, valamint – amennyiben az érintett a Facebook oldalt bekövette vagy kedvelte – a Facebook oldalunknak, akcióinknak és termékeinknek a megosztása, illetve lájkolása. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. 

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, azzal, hogy adatkezelő a személyes adatokat legfeljebb 5 év elteltével törli. 

Fentieken felül a Facebook statisztikai adatokat is szolgáltat részünkre, melyek adott személyhez nem kapcsolhatók, így pl. korra, nemre, életkorra, lakóhelyre vonatkozó felhasználói adatok. Ezen adatok a saját oldalunk fejlesztésére szolgálnak.

5. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

5.1. Adattovábbítás 

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra az Adatkezelő megfelelő jogalappal rendelkezik. 

5.2. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében kockázat elemzést követően gondoskodik különösen: 

 • • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem); 
  • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem). 

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. 

A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni. 

5.3. Adatfeldolgozás 

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozók adatait közzéteszi. 

Adatfeldolgozók: 

Webáruházat üzemeltető:  

A szolgáltató cég neve: Nagy Martin E.v. 

A szolgáltató székhelye:4200 Hajdúszoboszló, Bródy Sándor utca 59 

Cég telephelye: 4200 Hajdúszoboszló, Bródy Sándor utca 59 

Adószáma: 56543203-2-29 

Vállalkozói nyilvántartási szám: 56288014 

 

A szolgáltató elérhetősége: 

Levelezési cím: 4200 Hajdúszoboszló, Bródy Sándor utca 59 

E-mail: info@bemylux.hu 

Telefon:+36-20-951-2532  

Webshop: www.bemylux.hu 

Az adatfeldolgozó által ellátott feladatok, adatfelhasználások: adatbázis tárolása, hozzáférés biztosítása, adatok rendszerezése, adatállományok karbantartása, az Adatkezelő adatbázisában szereplő személyekkel kapcsolatfelvétel, és a velük való kommunikáció, panasszal kapcsolatos iratok archiválása, tárolása, 5 évet követően megsemmisítése. 

 

Tárhely-szolgáltató:  

Szolgáltató neve: Sybell Informatika Kft. 
Szolgáltató címe: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206. 
Telefon: +36 1 707 67 27 
E-mail: info@sybell.hu 
Web: www.sybell.hu 
Adószám: 25859502-2-42 

Az adatfeldolgozó által ellátott feladatok, adatfelhasználások: Minden olyan személyes adat tárolása/kezelése amely a tárhely szolgáltató által biztosított tárhelyen tárol a webáruház üzemeltető/szolgáltató a webáruháza számára. 

 

Szállító cégek :

Szállító cég neve: FoxPost Zrt.
Szállítócég címe: 3300 Eger Pacsirta utca 35 A
Telefon: 06-1-999-0-369
Web: https://www.foxpost.hu/
Adószám: 25034644-2-10

Szállító cég neve: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Web: https://www.posta.hu/
Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Az adatfeldolgozó által ellátott feladatok, adatfelhasználások: szerződés alapján, termékek házhozszállításához kapcsolódó adatok kezelése. 

 

Számlázó programot szolgáltató: 

Cégnév: Billingo Technologies Zrt. 
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet 
Email: hello@billingo.hu 
Telefon:+36-1-500-9491 
Web: https://www.billingo.hu 
Cégjegyzékszám: 01-10-140802 
Adószám: 27926309-2-41 

Az adatfeldolgozó által ellátott feladatok, adatfelhasználások: A megrendelt termékek értékesítése után  számlázáshoz programot biztosít. A termékeket megrendelő számlázási adatok kezelése.   

Virtuális bankkártya-elfogadó terminál szolgáltató: 

Cégnév: Global Payments Europe s.r.o. Magyarországi fióktelep
Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.
Telefon: +36 1 324 2248
Web: Global Payments
e-mail: ugyfelszolgalat@globalpay.hu
Adószám: 24701736-2-41

Az adatfeldolgozó által ellátott feladatok, adatfelhasználások: szerződés alapján, a megrendelések vételárának teljesítésekor használt virtuális bankkártya elfogadó felületen felmerülő adatok kezelése. 

 

 

5.4. Technikai adatok és cookie-k kezelése 

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve bizonyos esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. 

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy 
• megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép, 
• emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, 
• elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és 
• figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát. 

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. 

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban. 

A webhely tartalmának megjelenítéséhez és a felhasználói élmény javításához cookie-kat és hasonló technológiákat használunk:

 • A cookie neve: Google Analytics
 • A cookie célja: Összetett statisztikai adatok gyűjtése 
 • A cookie jellege: viselkedésfigyelő 
 • A cookie élettartama: 1 év 
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.  
 • A cookie neve: Worldpress/Woocommerce

 • A cookie célja: Honlap látogatóinak ellenőrzése 

 • A cookie jellege: viselkedésfigyelő 

 • A cookie élettartama: 1 év 

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése. 

 • A cookie neve: Facebook 

 • A cookie célja: Facebook tagjait (és akik nem tagok) követi piackutatási elemzés és termékfejlesztés céljával 

 • A cookie jellege: viselkedésfigyelő 

 • A cookie élettartama: 1 év 

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése. 

 • A cookie neve: Facebook Pixel 

 • A cookie célja: Konverzió mérés 

 • A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő 

 • A cookie élettartama: 1 év 

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése. 

 • A cookie neve: Google Ads 

 • A cookie célja: Konverzió mérés 

 • A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő 

 • A cookie élettartama: 2 év 

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése. 

 • A cookie neve: Google Tag Manager 

 • A cookie célja: Analytica és reklámtevékenység ellenőrzése 

 • A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő 

 • A cookie élettartama: 1 év 

 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az  E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése. 

 

5.5. Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha 

 1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli. 

 1. Az érintett a hozzájárulását visszavonja.

Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő minden esetben megvizsgálja, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra az Adatkezelőnek van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül az Adatkezelőnek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az érintett kérelmére az Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja, erről az érintettet minden esetben tájékoztatja, egyúttal pontosan megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is. 

 1. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokat törli, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli. 

 1. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes.

Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik. 

 1. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli. 

 1. Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt.

Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az Adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törli. 

5.6. Adatvédelmi incidensek kezelése 

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

Az érintettek a marketing megkeresésekkel kapcsolatos hozzájárulásaikkal, és tárolt adataikkal kapcsolatban bármikor tájékoztatást vagy helyesbítést kérhetnek, visszavonhatják a hozzájárulásukat, korlátozást kérhetnek, vagy tiltakozhatnak. 

Ezeknek a jogoknak az érvényesítésével kapcsolatban a következő elérhetőségek egyikén kereshetnek bennünket: 
E-mail: info@bemylux.hu 
Telefon:+36 20 951 2532 
Postai cím: Nagy Martin E.v. 4200 Hajdúszoboszló, Bródy Sándor utca 59  

6.1. Az érintettek jogai 

Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsájtsa a rendelkezésére. 

Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse. 

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben: 
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. 

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 
Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását. 

6.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése 

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Kérésre az Adatkezelő a jelen Tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja, továbbá a Társaság honlapján is elérhetővé teszi. Az érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére az Adatkezelő az érintett figyelmét felhívja. Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a jelen Tájékoztató alapján készített, a legfőbb adatvédelmi szabályokat tartalmazó tájékoztatót. 

Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja az Adatkezelőhez. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait és az érintett jogorvoslati lehetőségeit. 

Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez. Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

6.3. Jogorvoslat 

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja. 

Amennyiben bármilyen kérése, észrevétele vagy panasza adódna cégünk adatkezelésével kapcsolatban kérem, szíveskedjen felkeresni kollégánkat az info@bemylux.hu e-mail címen, vagy postai levélben: Nagy Martin E.v. 4200 Hajdúszoboszló, Bródy Sándor utca 59 

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. 

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről. 

 

Adatvédelmi hatósági eljárás 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu 

  

7. Egyéb rendelkezések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján. 

Hatályos: 2024.03.28-tól.

Shopping Cart